Przestrzeganie przez instytucje nadzoru bankowego oraz banki centralne nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej postanowień Memorandum w sprawie ogólnych zasad współpracy w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz Memorandum o współpracy między instytucjami nadzoru nad systemami płatniczymi a instytucjami nadzoru bankowego na Trzecim Etapie Unii Gospodarczo-Walutowej

data publikacji: 2004-07-21

  1. Instytucje nadzoru bankowego i banki centralne nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) zgodziły się przestrzegać postanowień (i) Memorandum w sprawie ogólnych zasad współpracy w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, obowiązującego od 1 marca 2003 r., oraz (ii) Memorandum o współpracy między instytucjami nadzoru nad systemami płatniczymi a instytucjami nadzoru bankowego na Trzecim Etapie Unii Gospodarczo-Walutowej, obowiązującego od 1 stycznia 2001 r. Pełna lista instytucji, które zaaprobowały te Memoranda, znajduje się w Załączniku do niniejszej informacji prasowej. Przystąpienie do porozumienia przez banki centralne i instytucje nadzoru bankowego nowych krajów członkowskich nastąpiło dnia 17 czerwca 2004 r.  2. Memorandum w sprawie ogólnych zasad współpracy w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi zawiera zestaw zasad i procedur dotyczących współpracy między bankami centralnymi a instytucjami nadzoru bankowego różnych krajów UE w sytuacjach kryzysowych. Zasady i procedury Memorandum szczegółowo regulują kwestie określania instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysem, niezbędny przepływ informacji między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem, a także praktyczne warunki wymiany informacji na poziomie transgranicznym (tzn. między instytucjami z różnych krajów UE). Memorandum reguluje również sposób tworzenia infrastruktury logistycznej służącej obsłudze rozszerzonej współpracy transgranicznej między instytucjami.
    Ramy ogólne zdefiniowane w Memorandum mają zastosowanie w sytuacjach kryzysowych, których konsekwencje mogą mieć charakter transgraniczny, tzn. oddziaływać na różne kraje UE. Mogą one dotyczyć poszczególnych instytucji kredytowych lub grup bankowych oraz zakłóceń na rynkach pieniężnych i finansowych lub zakłóceń w obrębie infrastruktur rynkowych (w tym infrastruktur systemów płatniczych), które mogą zaszkodzić wszystkim krajom członkowskim. Współpraca przyjmie taką formę, jakiej będzie wymagał charakter danego kryzysu, i będzie obejmowała wszystkie niezbędne zadania i kompetencje instytucji nadzoru bankowego oraz banków centralnych. Dzięki tej współpracy działania każdej instytucji biorącej udział w zarządzaniu kryzysem uzyskają niezbędną elastyczność. Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym Europejskiego Banku Centralnego z 10 marca 2003 r.  3. Celem Memorandum o współpracy między instytucjami nadzoru systemów płatniczych a instytucjami nadzoru bankowego na Trzecim Etapie Unii Gospodarczo-Walutowej jest przede wszystkim promowanie współpracy dotyczącej systemów płatności wysokokwotowych. Ponadto Memorandum to może stanowić punkt wyjścia do współpracy dotyczącej systemów płatności detalicznych, w tym systemów pieniądza elektronicznego (e-money). Postanowienia ramowe Memorandum określono po to, aby zapewnić dobrą kondycję i stabilność systemów płatniczych oraz uczestniczących w nich instytucji kredytowych. Memorandum dotyczy również firm inwestycyjnych uczestniczących w systemach płatniczych, o ile instytucje nadzorcze z ich kraju macierzystego zgodziły się na objęcie ich tym Memorandum. Współpracę i wymianę informacji przewiduje się zwłaszcza w następujących sytuacjach: (1) w przypadku rozpatrywania wniosku o przyjęcie istniejącego systemu płatniczego lub w przypadku powstania nowego systemu, (2) przy współpracy o charakterze stałym, (3) przy współpracy w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym Europejskiego Banku Centralnego z 2 kwietnia 2001 r.

Wersja angielska komunikatu wraz z załącznikami - plik pdf; (41 KB)[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję