Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 20-21 stycznia 2004 r.

Na pierwszym posiedzeniu w 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej przeanalizowała tendencje w gospodarce w 2003 r., które mogą być istotne dla kształtowania się inflacji w 2004 i 2005 r. Odnotowano, że:
 • Po spadku do 0,3% w kwietniu 2003 r. stopniowo rośnie roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych, czemu towarzyszy wzrost wskaźników inflacji bazowej.
  W grudniu 2003 r. dwunastomiesięczna inflacja wyniosła 1,7%. Była więc zgodna z celem przyjętym w Średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003, w której zakładano osiągnięcie do końca 2003 r. inflacji poniżej 4% i ukształtowała się nieco poniżej krótkookresowego celu inflacyjnego wyznaczonego na 2003 rok (3,0% +/- 1 pkt. proc.). Rzeczywisty poziom inflacji, niższy o 0,3 pkt. proc. od dolnej granicy przedziału celu inflacyjnego, został osiągnięty w warunkach zgodnego z przewidywaniami przyspieszenia tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,1%), jednak znacznie niższego od przewidywanego wzrostu w grupie towarów i usług o cenach kontrolowanych (2,3%),
  Na podstawie dostępnych informacji dotyczących założeń do projektu ustawy budżetowej na 2003 rok zakładano wzrost cen kontrolowanych o 3,6% - 4,8%. W rzeczywistości przeniesienie skutków podwyżek akcyzy na ceny finalne dóbr i usług okazało się niższe od prognozowanego. Równocześnie niżej niż przewidywano ukształtował się wzrost cen podstawowych nośników energii, w tym energii elektrycznej i energii cieplnej,
 • od sierpnia 2003 r. stopniowo rósł również wskaźnik cen produkcji sprzedanej; w ujęciu rocznym osiągnął on na koniec 2003 r. najwyższy od początku 2001 r. poziom 3,7%,
 • przy stabilnych od czerwca 2003 r. stopach NBP, w II połowie 2003 r. wzrosły stopy rynkowe oraz rentowności obligacji skarbowych. W okresie od 30 czerwca 2003 r. do 30 grudnia 2003 r. rynkowe stopy procentowe WIBOR 3M wzrosły o 28 p.b. WIBOR 6M wzrosły o 53 p.b., rentowności obligacji 2-letnich wzrosły odpowiednio o 121 p.b., 5-letnich o 169 p.b. oraz 10-letnich o 139 p.b.,
 • wbrew oczekiwaniom w 2003 r. następował wzrost średniomiesięcznych cen ropy naftowej; z najniższego w 2003 r. poziomu 24,9 USD/b w kwietniu wzrosły one w grudniu do 29,9 USD/b tj. o 19,9%,
 • kurs złotego do EUR (średniomiesięczny) osłabił się z 4,06 w styczniu 2003 r. do 4,65 w grudniu ub. r. tj. o ponad 11%.

***

Inne dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w grudniu 2003 r. wskazują, że:

I.  Utrzymują się czynniki sprzyjające utrwalaniu niskiego poziomu inflacji:
 • podaż pieniądza pozostaje na umiarkowanym poziomie; roczne tempo wzrostu agregatu M3 wyniosło w grudniu 2003 r. 5,5% wobec 5,7% w listopadzie,
 • nadal niska jest dynamika kredytu w gospodarce. Roczne tempo wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw w grudniu 2003 r. wyniosło 2,9% wobec 3,8% listopadzie, a kredytu dla gospodarstw domowych odpowiednio 14,0% i 13,4%.
II.  Umacniają się trendy wzrostowe w gospodarce, stopniowo zwiększając presję inflacyjną. Jednakże w ocenie Rady nie będzie ona - sama w sobie - jeszcze zagrażała realizacji celu inflacyjnego w 2004 r.
 • wg szacunków GUS tempo wzrostu PKB w III kwartale 2003 r. wyniosło 3,9%. NBP ocenia, że tempo wzrostu PKB w IV kwartale br. będzie zbliżone lub nieco wyższe niż III kwartale; w efekcie wzrost PKB w całym 2003 r. powinien przekroczyć 3,5%,
 • w grudniu 2003 r. w porównaniu z grudniem 2002 r. produkcja przemysłu ogółem była większa o 13,9%, w tym przemysłu przetwórczego o 18,7%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wzrost produkcji ogółem wyniósł 11,6%, a w przemyśle przetwórczym 15,9%. Umocnił się wzrostowy trend produkcji zarówno w przemyśle przetwórczym (dynamika roczna trendu przekroczyła 13,7%), jak i w przemyśle ogółem (10,6%),
 • wyniki grudniowych badań koniunktury przedsiębiorstw wskazują na dalszą poprawę klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym,
 • utrzymuje się wysoka dynamika eksportu; po jedenastu miesiącach 2003 r. w porównaniu do analogicznego 2002 r. odnotowano wzrost eksportu wyrażonego w euro o 7,0 %, a w USD o 28,0 % (wg statystyki płatniczej),
 • bardziej optymistyczne niż w grudniu 2003 r. są prognozy popytu zagranicy - USA i Japonii.
III.  Nie zmniejszyło się jednocześnie znaczenie czynników mogących utrudniać stabilizację inflacji na niskim poziomie. Rada podtrzymuje opinię, że takim czynnikiem jest niepewność dotycząca bieżącej i przyszłej sytuacji finansów publicznych.

Nadal niejasne są perspektywy finansów publicznych w średnim okresie. Wysoki deficyt budżetowy, rosnące potrzeby pożyczkowe państwa, trudności z wprowadzeniem programu redukcji wydatków bieżących i racjonalizacji ich struktury powodować mogą zaburzenia na rynkach finansowych skutkujące wzrostem rentowności skarbowych papierów wartościowych oraz osłabieniem kursu złotego.

Na tym tle Rada jeszcze raz podkreśla, że zasadnicze, szybkie i skuteczne reformy uzdrawiające finanse publiczne są niezbędne dla uniknięcia kumulacji długu publicznego i wchodzenia w pułapkę zadłużenia. Niewprowadzenie w 2004 r. głębokich zmian dających trwałe uzdrowienie finansów publicznych spowodowałoby szybkie zbliżanie się długu do konstytucyjnego limitu, co uniemożliwiłoby szybki wzrost gospodarczy i obniżenie bezrobocia. Wg obecnych szacunków NBP dług publiczny przekroczył w 2003 r. 50% PKB, co oznacza przekroczenie I progu ostrożnościowego, a w 2004 r. istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia II progu ostrożnościowego, tj. 55% PKB.

IV.  Wśród innych czynników możliwej presji inflacyjnej są:
 • wysoka dynamika pieniądza gotówkowego w obiegu. W grudniu 2003 r. roczne tempo wzrostu tego agregatu wyniosło 17,1% (listopadzie br. 18,2%),
 • możliwość wzrostu cen ropy naftowej. W styczniu br. prognoza średniorocznej ceny ropy naftowej w 2004 r. została podwyższona z 27,9 USD/b do 28,3 USD/b.,
 • możliwość znaczącego wzrostu cen żywności w 2004 r., na co wskazują aktualne prognozy,
 • wyraźne pogorszenie się oczekiwań inflacyjnych.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej:
 • w wyniku dyskusji Rada postanowiła nie zmieniać parametrów polityki pieniężnej oraz utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.
Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dn. 24-25 lutego 2004 r.


  Opis   - plik .pdf; (132KB)[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję