Kolejny poseł PiS, po Arturze Zawiszy - Adam Hofman, formułuje fałszywe oskarżenia

data publikacji: 2006-09-04Tym razem fałszywe oskarżenia są formułowane nie tylko pod adresem prof. Leszka Balcerowicza, lecz również innych członków Komisji Nadzoru Bankowego, którzy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji, a pośrednio pod adresem ekspertów Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, którzy przygotowywali projekty decyzji.

W związku z tym - podobnie jak w przypadku fałszywego oskarżenia sformułowanego przez posła Zawiszę - prezes NBP zwraca się do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania i ściganie Adama Hofmana za rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń w wypowiedzi udzielonej dziennikowi "Super Express".

  Pełen tekst pisma do prokuratury - plik pdf (282 KB)Odpowiedź dla dziennika "Super Express" z dnia 1 września 2006 r.

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pańskiego maila z 31 sierpnia 2006 przekazuję następujące stanowisko NBP:

I. Działania posła Hofmana to eskalacja kampanii pomówień. Jest to kolejna fala oszczerstw szkalujących tym razem funkcjonariuszy publicznych, jakimi są członkowie Komisji Nadzoru Bankowego.

I. System przygotowywania i podejmowania decyzji w nadzorze bankowym gwarantował i gwarantuje fachowość i bezstronność decyzji:

 • Każdy wniosek dotyczący jakiegokolwiek banku trafia do fachowego organu wykonawczego KNB, a mianowicie GINB.
 • Wniosek jest przekazywany przez kierownictwo GINB do właściwego biura, które analizuje wniosek, gromadzi niezbędną dokumentację i - jeśli sprawa tego wymaga - prowadzi konsultacje z innymi biurami lub departamentem prawnym. Wynikiem całego tego procesu jest dokument, który zawiera syntetyczny opis przebiegu postępowania w GINB, materiał dowodowy oraz projekt rozstrzygnięcia (rekomendacja). Za przygotowanie tego dokumentu jest odpowiedzialnych kilku lub kilkunastu pracowników, którzy podpisują się na odpowiednich materiałach.
 • Dopiero na podstawie omawianego dokumentu są podejmowane decyzje. Zasadnicze z nich podejmuje ciało wieloosobowe - Komisja Nadzoru Bankowego. W jej skład wchodzą: Prezes NBP, Minister Finansów, przedstawiciel Prezydenta RP, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Przedstawiciel Ministra Finansów, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
 • Cała procedura przygotowywania i podejmowania decyzji jest oparta na formalnych regulaminach, a wszystkie jej etapy są przejrzyste (udokumentowane). Ponadto, procedury działania nadzoru bankowego podlegają wewnętrznej kontroli przez specjalne komórki NBP.

Poza tym, że system podejmowania decyzji nadzorczych gwarantuje ich bezstronność, należy podkreślić, że oszczerstwa posła Hoffmana są oparte na absurdalnym zestawienie faktów, bez cienia dowodu, że między tymi zestawionymi faktami zachodził jakiś związek. Fałszywość oskarżeń Hofmana jest również jaskrawo widoczna w świetle poniższych informacji.

II. Według danych CASE instytut ten i BRE Bank podpisały 4 stycznia 1999 roku umowę na czas nieokreślony, przewidującą współpracę w organizowaniu m.in. seminariów i konferencji. W ramach tej umowy BRE Bank finansuje cykliczne seminaria i publikację zeszytów BRE Bank - CASE.
 • KNB wydała 18 stycznia 2001 r. - a więc dwa lata po podpisaniu umowy pomiędzy BRE Bankiem i CASE - zgodę wykonywanie przez BRE Bank SA praw właścicielskich z ponad 75 proc akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Banku Częstochowa SA. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków KNB, tj. Leszka Balcerowicza, Rafała Zagórnego, Ryszarda Ławniczak, Ewę Kawecką-Włodarczyk, Jacka Sochę, Przemysława Morysiaka i Wojciecha Kwaśniaka.
 • KNB wydała 12 grudnia 2001 roku - a więc prawie trzy lata po podpisaniu umowy pomiędzy BRE Bankiem i CASE - zezwolenie na wykonywanie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem praw właścicielskich z ponad 33 ale nie więcej niż 55 proc. akcji BRE Banku S.A. na WZA.

Także ta uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich ówczesnych członków KNB (Leszek Balcerowicz, Jacak Bartkiewicz, Ryszard Ławniczak, Ewa Kawecka-Włodarczyk, Jacek Socha, Przemysław Morysiak i Wojciech Kwaśniak)
 • KNB wyraziła 18 listopada 2002 r. - a więc prawie cztery lata po podpisaniu umowy pomiędzy BRE Bankiem i CASE - zgodę na połączenie BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie i Banku .Częstochowa. S.A. z siedzibą w Częstochowie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie - w głosowaniu brali udział Leszek Balcerowicz, Ewa Kawecka-Włodarczyk, Jacek Socha, Przemysław Morysiak i Wojciech Kwaśniak (na posiedzeniu nie było J. Czekaja, Z-cy Przewodniczącego KNB oraz, p. R Ławniczaka, przedstawiciela Prezydenta RP)
 • KNB wydała 7 lipca 2004 r. - a więc cztery lata po podpisaniu umowy pomiędzy BRE Bankiem i CASE - zezwolenie na wykonywanie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, za pośrednictwem spółki zależnej, BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie, praw właścicielskich z ponad 75 proc. głosów na WZA Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie - za jej przyjęciem głosowali wszyscy ówcześni członkowie KNB, czyli Leszek Balcerowicz, Igor Chalupec, Ryszard Ławniczak, Ewa Kawecka Włodarczyk, Jarosław H. Kozłowski, Bartosz Drabikowski oraz Wojciech Kwaśniak.

III. Z danych CASE wynika, że ten instytut naukowy i ING Bank Śląski podpisały 21 września 1998 roku umowę o współpracy, w której ING Bank zobowiązał się do wspierania działalności badawczej CASE w latach 1999-2003. Na podstawie aneksu do umowy z 1999 roku ING finansował stypendia doktoranckie i właśnie na nie przeznaczone były przywołane przez posła Hofmana kwoty.
 • KNB wydała 7 marca 2001 r. - a więc prawie trzy lata po podpisaniu umowy pomiędzy ING Bankiem Śląskim i CASE - zezwolenie na wykonywanie przez ING Bank z siedzibą w Amsterdamie praw właścicielskich z ponad 75 proc. akcji Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach, podczas WZA. Uchwała została podjęta jednogłośnie - za jej przyjęciem głosowali Leszek Balcerowicz, Ryszard Ławniczak, Ewa Kawecka-Włodarczyk, Jacek Socha, Przemysław Morysiak i Wojciech Kwaśniak, (na posiedzeniu nieobecny był Rafał Zagórny.
 • KNB rozpatrzyła 12 listopada 2003 r. - a więc pięć lat po podpisaniu umowy pomiędzy ING Bankiem Śląskim i CASE - informację przedstawioną przez ING Bank N.V. na temat wywiązywania się z zobowiązań złożonych KNB w 2001 r., dotyczących notowania akcji ING Banku Śląskiego S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i obniżenia udziału w akcjonariacie banku do 75 proc. Ta sprawa nie wymagała decyzji KNB - komisja jedynie przyjęła informację banku do wiadomości.


IV. Z danych CASE wynika, że Pekso SA współfinansuje od 1999 roku (wraz z Fortis Bank i CASE) przedsięwzięcie naukowo badawcze pod nazwą "Polska Gospodarka - Tendencje, Oceny Prognozy" w skrócie PG-TOP. W ramach tego projektu CASE opracowuje prezentowane publicznie cykliczny prognozy makroekonomiczne oraz publikuje kwartalnik o tej samej nazwie.
 • KNB wydała 11 września 2003 r. - a więc cztery lata po rozpoczęciu projektu CASE finansowanego przez Pekao SA - zezwolenie na wykonywanie przez UniCredito Italiano S.p.A. z siedzibą w Genui, za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa właścicielskich z ponad 10 proc. ale nie więcej niż 20 proc. głosów na WZA Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 6 obecnych na posiedzeniu członków KNB: Leszek Balcerowicza, Igora Chalupca, Ewę Kawecka Włodarczyk, Jacka Sochę, Przemysława Morysiaka, i Wojciecha Kwaśniaka. (nieobecny był Ryszard Ławniczak, przedstawiciel Prezydenta RP).
Dodatkowo warto przypomnieć, że Pekso SA było jednym z 12 największych banków, które przejęły ciężar odpowiedzialności za restrukturyzację Wschodniego Banku Cukrownictwa, dzięki czemu uniknięto upadłości tego banku.

V. Z danych CASE wynika, że instytut naukowy podpisał w 2002 roku z PKO BP SA umowę o współfinansowanie międzynarodowej konferencji "W ślad za transformacją - perspektywy i dylematy rozwoju", która odbyła się w dn. 12-13 kwietnia 2002 roku. Na mocy tej umowy Bank przekazała na rzecz fundacji CASE kwotę 30 tys. zł, co nastąpiło w dniu 18 lutego 2002 roku.
 • KNB wyraziła 5 czerwca 2002 r. zgodę na powołanie Andrzeja Podsiadło na stanowisko prezesa zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 6 obecnych na posiedzeniu członków KNB, czyli Leszka Balcerowicza, Jacka Bartkiewicza, Ryszarda Ławniczaka, Ewę, Kawecką-Włodarczyk, Przemysława Morysiaka oraz Wojciecha Kwaśniaka (nieobecny był Jacek Socha, Przewodniczący KPWiG).

Rada Nadzorcza PKO BP SA powołała A. Podsiadłę na to stanowisko - pod warunkiem uzyskania zgody KNB - 27 maja 2002 r.. Wniosek w tej sprawie trafił do KNB dzień później, a więc ponad 3 miesiące po wpłacie PKO BP na rzecz fundacji CASE i ponad miesiąc po zakończeniu organizowanej przez CASE konferencji, która była współfinansowana przez PKO BP. Decyzja KNB była bardzo szybka, bo dotyczyła osoby, która od siedmiu lat kierowała - z dobrymi wynikami - innym dużym bankiem - PBK SA. Także w 2002 roku, KNB wydała 8 października zezwolenie na nabycie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A., przeznaczonej do prowadzenia detalicznej bankowości elektronicznej pod nazwą handlową Interligo.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich ówczesnych członków KNB, a więc przez Leszka Balcerowicza, Jana Czekaja, Ryszarda Ławniczaka, Ewę, Kawecką-Włodarczyk, Jacka Sochę, Przemysława Morysiaka i Wojciecha Kwaśniaka.

Wniosek w tej sprawie Bank PKO BP SA złożył 23 września 2002 r. a więc wiele miesięcy po wpłacie na rzecz fundacji CASE. Także w tej sprawie decyzja KNB była szybka, m.in. dlatego, że w jej wyniku największy polski bank detaliczny zyskiwał niemal od razu nowe narzędzie - bankowość internetową, w której to dziedzinie musiał nadrabiać dystans do konkurencji.

W świetle przytoczonych informacji o systemie wypracowywania i podejmowania decyzji w nadzorze bankowym oraz szczegółowych informacji o konkretnych decyzjach KNB, rozpowszechnianie przez Adama Hofmana zarzutu przyjęcia korzyści majątkowych przez członków KNB wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w art. 226 kodeksu karnego.

[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję