Oświadczenie Leszka Balcerowicza, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego

Warszawa, 11 marca 2006 r.

W związku z oświadczeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów - pani Zyty Gilowskiej z dnia 8 marca br. w sprawie wyłączenia pana Cezarego Mecha od udziału w postępowaniu prowadzonym przez Komisję Nadzoru Bankowego w sprawie wniosku Unicredito z dnia 29 lipca 2005 r. o wydanie przez KNB zgody na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH S.A, BPH Banku Hipotecznego S.A, oraz Banku Rozwoju Energetyki i Ochrony środowiska Megabank S.A. (w likwidacji),

oświadczam, co następuje:

I. W sprawie braku podstaw prawnych
Twierdzenie, że przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do wyłączenia członka organu kolegialnego, jakim jest Komisja Nadzoru Bankowego, gdyż sprawę tę reguluje art. 25 ustawy o NBP oraz art. 11 ustawy Prawo bankowe jest błędne.
Pogląd ten nie uwzględnia bowiem podstawowej przesłanki, że postępowania przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Wynika to wprost z art. 1 pkt 1 Kodeksu.
Oznacza to, że przepisy KPA znajdują również zastosowanie w postępowaniach w sprawach indywidualnych przed Komisją Nadzoru Bankowego, która jest niewątpliwie organem administracji publicznej.
Art. 11 Prawa bankowego wymienia kategorie decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, które są uznawane przez ustawodawcę za decyzje administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. kończące postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie przepisów tego Kodeksu. Takie rozumienie relacji pomiędzy art. 11 Prawa bankowego i art. 1 KPA podzielane jest przez komentatorów ustawy Prawo bankowe (Leszek Mazur: Prawo bankowe. Komentarz; Prawo bankowe. Komentarz. Praca zbiorowa pod redakcją Fr. Zolla; Prawo bankowe. Komentarz. Wyd. LexisNexis).
Oznacza to, że do całego przebiegu postępowania, tj. od momentu rozpoczęcia postępowania aż do jego zakończenia stosuje się przepisy Kodeksu, w tym przepisy odnoszące się do wyłączenia członka organu kolegialnego, tj. art. 27 § 1 w związku z treścią art. 24 § 3 KPA.
Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę, że prezentując stanowisko o braku podstaw prawnych wyłączenia Cezarego Mecha, pani Wicepremier, Minister Finansów Zyta Gilowska podważa podstawę prawną, na której Minister Skarbu Państwa opierał wniosek o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu w charakterze strony, powołując się na przepisy art. 28 i 29 Kodeksu postępowania administracyjnego. Minister Skarbu Państwa podziela zatem pogląd, że postępowanie przed Komisją Nadzoru Bankowego toczy się stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zawarte w oświadczeniu stanowisko jest tym bardziej niezrozumiałe, że pani Wicepremier, Minister Finansów głosowała za dopuszczeniem Ministra Skarbu Państwa do udziału w postępowaniu jako strony, na podstawach prawnych wynikających właśnie z Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. W sprawie braku podstaw faktycznych.
Wszystkie okoliczności, które zostały wzięte przeze mnie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyłączeniu pana Cezarego Mecha od udziału w tym postępowaniu zostały przedstawione w uzasadnieniu do postanowienia. Były to nie tylko materiały przywołane we wniosku Unicredito, ale również dodatkowe materiały, dotyczące wypowiedzi pana Cezarego Mecha. Ponadto, miałem również obowiązek prawny uwzględnienia faktów, które wzmacniały uprawdopodobnienie okoliczności, mogących wywołać wątpliwość co do bezstronności pana Cezarego Mecha w tej sprawie. Należy podkreślić, że wszystkie okoliczności wymienione w uzasadnieniu miały miejsce przed zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie.
Słuszność takiej oceny sytuacji potwierdzają wypowiedzi specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, udzielone redakcji "Rzeczpospolitej" 9 i 10 marca br. - prof. Michała Kuleszy oraz dr Ryszarda Sowińskiego.

III. W sprawie odpowiedzialności Ministra Finansów za bezstronność Cezarego Mecha
Twierdzenie, że za bezstronność przedstawiciela Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada Minister Finansów, z powołaniem się na art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim jest sprzeczne z powszechnie podzielanym poglądem na temat sposobu formowania i funkcjonowania organów kolegialnych, wyrażanym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przywołany artykuł ustawy o NBP określa jedynie skład Komisji Nadzoru Bankowego, jako organu kolegialnego. Natomiast, do postępowań w sprawach indywidualnych, kończących się wydaniem decyzji administracyjnych, stosują się przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy art. 24 § 3 dotyczące wyłączenia członka organu kolegialnego.
Moje postanowienie o wyłączeniu pana Cezarego Mecha tylko z jednego, konkretnego postępowania, w niczym nie ograniczało prawa Ministra Finansów do kształtowania składu Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie kompetencji przyznanych mu w art. 26 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim.[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję