Oświadczenie

data publikacji: 2006-02-23

W odpowiedzi na oświadczenie ministra Jerzego Polaczka z dnia 10 lutego 2006 r., znak M/MGP-011/72/06 w sprawie propozycji ograniczenia możliwości zaciągania kredytów w walutach obcych wyjaśniamy, co następuje:

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe podstawowym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Zadanie to powierzono niezależnemu organowi nadzoru nad bankami tj. Komisji Nadzoru Bankowego, której GINB jest organem wykonawczym. Realizując te zadania, nadzór bankowy analizuje na bieżąco prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka podejmowanego przez banki w ich działalności kredytowej.

Nadmierne tempo zadłużania się w walutach obcych gospodarstw domowych, osiągających dochody w złotych, prowadzi do narastania ryzyka dla sytuacji sektora bankowego i w konsekwencji dla bezpieczeństwa depozytów polskiego społeczeństwa zgromadzonych w bankach.

Na takie ryzyko od jesieni 2005 r. zwracają uwagę międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Centralny (EBC), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz agencje ratingowe, które oceniają rosnące zadłużenie gospodarstw domowych w walutach obcych, jako źródło ryzyka dla sektora bankowego. Dalsze akceptowanie takiej sytuacji przez władze w Polsce mogłoby skłonić agencje ratingowe do zmiany ratingu zarówno poszczególnych banków jak i ratingu Polski. Sytuacja taka miałaby niewątpliwy wpływ na koszty banków i ich klientów oraz obsługi długu Skarbu Państwa.

Wagę problemu dostrzegł również Związek Banków Polskich. W piśmie skierowanym w grudniu 2005 r. do Komisji Nadzoru Bankowego, Związek podziela obawy dotyczące zagrożeń wynikających ze sprzedaży kredytów walutowych, w których całość ryzyka zmian kursów walut obciąża gospodarstwa domowe. Popiera także działania nadzoru bankowego zmierzające do rozwiązania tego problemu. W celu ograniczenia ryzyka przedstawiciele banków zaproponowali wprowadzenie formalnego zakazu udzielania kredytów w walutach.

Należy podkreślić, że kwestia ryzyka związanego z zadłużaniem się gospodarstw domowych w walutach obcych została pośrednio uwzględniona także w przygotowanym przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa projekcie ustawy o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. W art. 6 ust 1 projektu autorzy ograniczyli pomoc Państwa wyłącznie do kredytów udzielanych w złotych.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, nadzór bankowy uznał za konieczne podjęcie działań o charakterze regulacyjnym, zmierzających do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Przesłany do konsultacji banków projekt uchwały KNB przewiduje narzędzia pozwalające na uwzględnienie narastającego zagrożenia w rachunku ryzyka. Zaproponowana konstrukcja norm powoduje, że dodatkowe ryzyko związane z ponoszonym przez kredytobiorców ryzykiem kursowym, obciążać będzie kapitały banku tzn. właścicieli banku, a nie depozyty ludności. Nadzór bankowy nie może bezkrytycznie tolerować sytuacji, w której presja właścicieli i władz niektórych banków na maksymalizowanie krótkoterminowych zysków i dywidend oraz udziału w rynku, rodzić będzie średnio bądź długoterminowe zagrożenie dla tych banków, jak i stabilności całego sektora bankowego.

Proces konsultacji i dokonanych analiz pozwoli na podjęcie przez Komisję Nadzoru Bankowego ostatecznej decyzji w sprawie wyboru środków oddziaływania nadzorczego na banki, adekwatnego do sytuacji na rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również zapisy projektu ustawy o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania trudno się zgodzić z postawioną w oświadczeniu tezą o wpływie proponowanych rozwiązań na działania, podejmowane przez rząd Premiera Kazimiera Marcinkiewicza, w zakresie realizacji programu mieszkaniowego.

***


Wiązanie kwestii ograniczenia ryzyka kredytów walutowych z problemem poziomu stóp procentowych w Polsce jest nieuprawnione ani z merytorycznego, ani z prawnego punktu widzenia. Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, to należy podkreślić że ekspansja kredytów walutowych nastąpiła zarówno w krajach o niskich stopach procentowych (Austria, kraje nadbałtyckie) jak i relatywnie wysokich (Węgry).

Co do drugiego aspektu, to należy zauważyć, że zgodnie z art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyłączne uprawnienia w zakresie ustalania i realizowania polityki pieniężnej posiada Narodowy Bank Polski. Jego celem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, co w dłuższej perspektywie najlepiej służy rozwojowi gospodarczemu kraju, w tym budownictwa mieszkaniowego.[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję