Narodowy Bank Polski

Lista dokumentów

Otwarcie rachunku

 • Karta uprawnień użytkowników NBE
 • Karta wzorów podpisów
 • Lista osób upoważnionych
 • Wniosek o otwarcie rachunku bankowego
 • Wniosek o usługę kart debetowych

Czeki

 • Lista czeków złożonych do inkasa/ O/O Warszawa
 • Lista czeków złożonych do inkasa/ O/O pozostałe

Lokaty

 • Wniosek o otwarcie rachunku terminowego
 • Zlecenie założenia lokaty terminowej w złotych
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu lokaty w złotych przed terminem
 • Zlecenie założenia lokaty terminowej w walutach obcych
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu lokaty w walutach obcych przed terminem
 • Oświadczenie o zmianie dyspozycji w zakresie odnawialności lokaty terminowej

Formularze zlecenia

 • Zlecenie przekazania środków w kraju
 • Dyspozycja wystawienia polecenia wypłaty
 • Upoważnienie do obciążania rachunku
 • Zlecenie sprzedaży/wypłaty zagranicznych środków płatniczych
 • Zlecenie skupu/wpłaty zagranicznych środków płatniczych
 • Wniosek o wystawienie żądania odwołania polecenia wypłaty wysłanego w formie komunikatu SEPA CT
 • Informacja o żądaniu odwołania polecenia wypłaty otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT

Wpłaty gotówkowe

 • Dowód wpłaty_ING Bank Śląski i PKO BP

Inne wnioski

 • Wniosek o telefoniczne składanie zapytania o saldo i obroty na rachunku
 • Wniosek o nadanie uprawnień w NBPCollect
 • Wniosek o wydanie karty debetowej
 • Zgłoszenie unieważnienia certyfikatu

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w Publikacjach w Wersji edukacyjnej systemu NBE. Dane autoryzacyjne niezbędne do zalogowania do systemu otrzymają Państwo w oddziale okręgowym NBP.